Opastusta ja neuvontaa

Onko sinulla kysymyksiä liittyen metsän omistamiseen, metsänhoitotöihin, hakkuisiin tai vaikka suojeluasioihin?

Olipa sinulla mielenpäällä mitä tahansa metsään liittyvää, voit olla meihin yhteydessä ja voimme yhdessä etsiä vastauksia tai ratkaisuja. Ei ole niin pientä tai yksinkertaista asiaa, josta ei kannata kysyä.

Esimerkkinä voimme opastaa sinua metsänhoitotöissä kuten raivauksessa jos sinulla ei ole siitä aiempaa kokemusta, mutta haluaisit itse tehdä sitä.

Metsäsuunnitelmat

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja omistamistaan metsäkiinteistöistä. Se kuvaa metsäsi nykytilaa ja sen tulevaa kehitystä. Metsäsuunnitelma laaditaan 10 vuodeksi kerrallaan ja se tehdään metsänomistajan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti.

Metsäsuunnitelmaa varten jokaiselta metsäkuviolta määritetään maastossa maapohja- sekä puustotiedot ja niiden mukaiset, oikea-aikaiset metsänhoito- ja hakkuuehdotukset. Näiden tietojen pohjalta on metsänomistajan helppo budjetoida metsästä saatuja tuloja ja menoja ja siten hoitaa metsäomaisuuttaan niin , että metsän terveys, kasvu ja tuottavuus varmistetaan.

Metsäsuunnitelmakansio sisältää:

  • Yhteenveto metsien nykytilasta maastoinventoinnin perusteella
  • Puustotiedot ja ennusta puuston kehityksestä
  • Hakkuumahdollisuudet ja arvio puunmyyntituloista
  • Metsänhoitotyöt ja kustannusarvio
  • Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet
  • Puuston ja maaperän hiilivaraston kehitys
  • Yleiskartta, kuviokartat sekä teemakartat hakkuista ja metsänhoitotöistä
  • Etapio-mobiili metsäsuunnitelma tunnukset

Avoimeen metsävaratietoon perustuva ”kevyt”-metsäsuunnitelma

  • Saat samat tiedot kuin täydessä metsäsuunnitelmassa, erona on se, että emme käy todentamassa avointa metsävaratietoa maastossa vaan suunnitelma tehdään avoimen metsävaratiedon mukaan.
  • Tämä on nopeampi tapa tehdä metsäsuunnitelma, mutta metsävaratiedot ei välttämättä ole ajantasaiset.

Tila-arviot

Sitä tarvitaan esimerkiksi kiinteistön myyntiä, sukupolven vaihdosta, perunkirjoitusta tai omaisuuden jakoa varten. Tila-arvio on asiakirja, joka kertoo metsäomaisuutesi arvon.

Tila-arvio perustuu maastossa tehtyihin puuston mittauksiin. Siinä otetaan huomioon tilan sijainti, maapohja, taimikot, puuston määrä puutavaralajeittain ja hakkuumahdollisuudet. Tila-arvio laaditaan summa-arvomenetelmällä.

Metsätalouden/maatalouden- sekä kausiveroilmoitukset

Metsätalouden harjoittajalla on muistiinpanovelvollisuus, sen vuoksi metsänomistajan on tehtävä metsäveroilmoitus edellisen vuoden tuloista ja menoista helmikuun viimeiseen päivään mennessä.

Metsätaloudesta saadun tulon verotus perustuu todellisiin tuloihin ja menoihin, joten kuittien säilyttäminen on tärkeää. Menot tulee ilmoittaa vuosittain, vaikkei tuloja olisikaan. Verottaja saa tiedot puunmyyntituloista sekä puunostajien vuosi-ilmoituksista että metsänomistajien veroilmoituksista. Metsätalouteen liittyvien menojen ilmoittaminen on sen sijaan metsänomistajan oman huolellisuuden varassa.

Metsätalouden tappio otetaan huomioon alijäämänä, joka vähennetään ensisijaisesti metsänomistajan muista pääomatuloista. Jos muita pääomatuloja ei ole, huomioidaan vähennykset ansio- tai eläketuloista alijäämähyvityksenä. Vähennykset eivät siis mene hukkaan. Vastaavasti metsätalouden voitto lisätään ansio- tai eläketuloihin.

Veroilmoituksen teko voi olla haastavaa, mutta ei huolta, me Kiramolla voimme auttaa sinua veroilmoituksen kanssa tai voimme vastata verotukseen liittyviin kysymyksiin.

Sukupolvenvaihdokset

Metsäomaisuuden tulevaisuutta on hyvä miettiä etukäteen. On tärkeä puhua perillisten tai mahdollisten jatkajien kanssa asiasta. Metsätilat on hyvä siirtää ajoissa seuraavalle sukupolvelle, jolloin saadaan kannattavampi omistusmuoto kuolinpesän sijaan.

Sukupolvenvaihdoksessa on useita mahdollisuuksia, kuten lahjoitus, myynti joko täyteen hintaan tai 75 %: arvosta, lahjaluontoinen kauppa, testamentti, liittyminen yhteismetsään tai tilan myyminen ulkopuoliselle.

Me Kiramolla voimme auttaa sinua sukupolvenvaihdos asioissa tekemällä erilaisia laskelmia, joiden perusteella sinä voit valita teille sopivan vaihtoehdon.

Kemeratuki-hakemukset

Kiramolla voimme auttaa sinua kaikissa Kemera-tukeen liittyvissä asioissa. Kemera tukea on mahdollista hakea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, metsäautoteiden rakentamiseen ja perusparannukseen, suometsänhoitoon, metsän terveyslannoitukseen, metsäluonnon hoitohankkeisiin ja ympäristötukeen.

Näillä näkymin Kemeratuki päättyy vuoden 2023 lopussa ja sen tulee korvaamaan uusi Metka-tukijärjestelmä. Nykyisen Kemera-lain mukaisia hakemuksia voidaan tehdä 1.10.2023 asti.

Metsitystukihakemukset

Metsitystuki on tarkoitettu tietyin edellytyksin niin sanottujen joutomaiden metsitykseen, kuten peltolohkojen, joita ei enää käytetä maataloudessa sekä entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Metsämaalle metsitystukea ei voi saada.

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on metsitettävää joutomaata. Me teemme arvion metsityksen tarpeesta ja hoidamme hakemuksen puolestasi.

Yhteismetsä asiat

Yhteismetsä on metsätaloudellisesti kannattava valinta metsän parhaaksi. Yhteismetsä on osakaskiinteistöille yhteisesti kuuluva alue ja sitä käytetään kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi. Osakkaana voi olla yksityishenkilö, kuolinpesä, yhteisö taikka yhtymä. Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsä on yksityismaata ja sillä ei ole julkisoikeudellisia velvoitteita.

Yhteismetsässä saadaan usein myyntipuulle parempi hinta ja toisaalta hankinnoissa on pienemmät yksikkökustannukset. Näin ollen yhteismetsän kannattavuus on korkea.