Metsänhoito

Taimikonhoito eli raivaus

Oikea aikaisesti ja oikein tehty taimikonhoito takaa hyvän kasvun ja taloudellisen tuoton, se vaikuttaa puun järeytymiseen ja siten tulevaisuuden hakkuutuloihin. Ajallaan tehty taimikonhoito näkyy jo ensiharvennus tuloissa.

Taimikonhoito voi vähentää tuhoriskejä, parantaa monimuotoisuutta ja edistää hiidensidontaa.

Jos taimikonhoito jää tekemättä tai se myöhästyy, taimikon kasvu taantuu ja menetettyä kasvupotentiaalia ei saada kiinni myöhemmillä hoitotoimenpiteillä.

Taimikon varhaisperkaus
Taimikonhoidon tärkein hoitotoimenpide. Tehdään taimien ollessa 1–3 metrin pituisia, riippuen puulajista ja sijainnista. Varhaisperkauksessa poistetaan ei haluttu taimiaines. Näin taimille riittää valoa, ravinteita ja tilaa.

Myöhempi taimikonhoito
Tehdään taimien ollessa noin 3–7 metrin pituisia, puulajista ja sijainnista riippuen. Taimikonhoidossa harvennetaan kasvutiheyteen.

Nuoren metsän hoito
Varttuneen taimikon hoitoa tai nuoren metsän kunnostusta kasvatusmalliin.

Tuhkalannoitus ja terveyslannoitus

Tuhkalannoitus
Tuhkalannoituksesta on hyötyä ojitetuilla suometsillä, metsitetyillä turvepelloilla ja entisillä turvetuotantoalueilla, sillä niillä esiintyy yleisemmin ravinne-epätasapainoa. Useimmiten turvemailla puutosta on fosforista, kaliumista ja boorista. Puutostila voidaan todeta joko silmämääräisesti tai neulasanalyysillä.

Sopivilla kasvupaikoilla voidaan puuston kasvua lisätä noin kolme kuutiota hehtaarilla. Tuhkalannoituksen vaikutusaika on jopa 30–40 vuotta. Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua, jolloin puusto sitoo enemmän hiilidioksidia. Kasvava puusto haihduttaa enemmän vettä, joten ojituksen tarve voi vähentyä.

Terveyslannoitus
Terveyslannoitukselle parhaita kohteita ovat varttuneet tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden hoidetut männiköt ja kuusikot. Kivennäismailla yleensä puutetta on typestä, joten parhaimmat tulokset saadaan lannoitteilla , jotka sisältävät typpeä ja fosforia, tarpeen mukaan myös booria.

Metsänuudistaminen

Metsänuudistamisen tavoitteena on saada kasvamaan mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti kasvupaikalle sopiva puusto. Hakkuu, muokkaus ja uudistamismenetelmä valitaan kasvupaikan ja metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti. Metsän uudistaminen tulee aiheelliseksi, jos hakkuissa on syntynyt yli 0,3 hehtaarin aukko.

Muokkaus
Maanmuokkaus mahdollistaa onnistuneen metsänuudistamisen, parantaa taimien kasvua ja vaikuttaa puuston kehitykseen tulevaisuudessa. Maanmuokkaus tehdään kasvupaikan ja uudistustavan mukaisesti, mutta aina mahdollisimman kevyesti. Maanmuokkausmenetelmiä on joko maanpintaa paljastavat tai kohoumia muodostavat muokkausmenetelmät.

Istutus
Istutus on nopein tapa saada uusi metsäsukupolvi kasvamaan uudistushakkuun jälkeen. Istutusta varten tehdään oikeanlainen maanmuokkaus, jolloin istutus on helppoa ja taimilla on hyvä mahdollisuus kehittyä elinvoimaiseksi metsäksi.

Kylvö
Metsän uudistaminen kylvämällä on nopea ja kustannustehokas metsänuudistustapa. Onnistuneeseen kylvön edellytyksenä on siihen sopiva kasvupaikka ja oikein tehty maanmuokkaus. Kylvö onnistuu koneellisesti maanmuokkauksen yhteydessä tai käsityönä maanmuokkauksen jälkeen.

Ojien kunnostus

Ojien kunnostamisella tarkoitetaan vanhojen ojien perkaamista, jolloin ojaverkoston kuivatusteho paranee veden pinnan laskiessa. Kunnostusojitus tehdään yleensä 20–40 vuoden välein, kun ojat ovat kasvaneet umpeen tai tukkeutuneet.

Ojien kunnostuksen kanssa samaan aikaa yleensä tehdään harvennukset, taimikonhoidot, hoidetaan piennartiet kuntoon ja tehdään mahdollisesti lannoitus. Näin metsä saadaan hyvään kasvukuntoon.

Ojien kunnostuksessa on otettava huomioon vesiensuojelu. Kunnostus on suunniteltava huolellisesti, vältetään turhaa kunnostamista ja huolehditaan vesiensuojelumenetelmistä, jotta vesistön kiintoaines- ja ravinnekuormitus olisi mahdollisimman vähäistä.

Ojien kunnostuksesta on tehtävä ojitusilmoitus paikalliselle ELY-keskukselle ennen kunnostuksen aloittamista.

Soiden ennallistaminen

Suon ennallistamisen tarkoitus on saada ojitettu suo palautettua siihen luonnontilaisen kaltaiseen tilaan kuin se oli enne ojitusta. Ennallistaminen edistää monimuotoisuutta, voi parantaa vesiensuojelua, säilyttää turpeen hiilivarastoa, parantaa esimerkiksi metsäkanalintujen elinoloja ja edistää virkistyskäyttöä.

Suon voi jättää ennallistumaan itsekseen, eteenkin jos alue on vähäpuustoista ja ojat ovat tukkeutuneet. Kitu- ja joutomailla ennallistumista voidaan edistää poistamalla puustoa, sillä niillä ei ole uudistamisvelvoitetta. Voimakkaammin ojitetuilla alueilla on hyvä tukkia ojia, esimerkiksi jos luontaisesti suolle kuuluvat vedet on johdettu suolta pois.

Metsämaiseman hoito

Kaikessa metsänhoidossa on hyvä ottaa huomioon metsämaiseman hoidon merkitys. Metsänkäsittelyllä on vaikutusta kaukomaisemaan ja mahdollisesti lähimaisemaan. Metsäkuvioista syntyy yhtenäinen metsämaisema, joka luo maisemallisen kokonaisuuden.

Maisemanhoidon merkitys riippuu kohteen sijainnista. Taajamissa ja kaava-alueilla on usein omat säännöksensä maisemanhoidosta. Muualla maisemanhoito on sitä tärkeämpää, mitä enemmän alueella on käyttöä, näkyvyyttä ja kiinnostavuutta.

Riistametsänhoito

Metsänhoidon ja luonnonhoidon avulla on mahdollista luoda talousmetsästä hyvä riistametsä, jossa eläimillä on suojaa, soidin- ja pesäpaikkoja. Riistametsän ylläpito onnistuu samalla kun edistetään kannattavaa metsänhoitoa. Metsänomistaja voi ottaa huomioon riistametsänhoidon kaikissa metsien käytön suunnitelmissa.

Ilmastokestävä metsänhoito

Ilmastokestävällä metsänhoidolla autetaan metsää sopeutumaan muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sekä hillitään ilmastonmuutosta. Siinä huolehditaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti puuston hyvästä kasvukunnosta ja elinvoimaisuudesta. Hyvin hoidettu metsä on elinvoimaista ja tervettä, se toimii tehokkaana hiilinieluna ja sillä on parempi mahdollisuus sopeutua ilmastonmuutoksen tuomiin tuhoriskeihin ja sääolosuhteiden muutoksiin.

Tärkeä osa ilmastokestävää metsänhoitoa on uuden metsän saaminen nopeaan ja hyvään kasvuun. On valittava oikeat maanmuokkausmenetelmät sekä valittava hyvälaatuista siementä tai taimia uudistamiseen. Taimikosta tulee pitää hyvää huolta, jotta voidaan taata elinvoimainen ja hyvin kasvava puusto. Osana ilmastokestävää metsänhoitoa ovat myös hyvin hoidetut ja kunnossa olevat metsätiet.

Metsämaa2023-10-10T08:11:02+00:00

Metsää, jonka puuntuottokyky on yli 1 ha m³/ha.

Kitumaa2023-10-10T08:10:45+00:00

Vähätuottoinen metsä, jonka vuotuinen kasvu on 0,10–0,99 m³/ha.

Joutomaa2023-10-10T08:10:29+00:00

Vähätuottoinen metsä, jonka vuotuinen kasvu on alle 0,10 m³/ha.

Metka2023-10-10T08:10:10+00:00

Metsätalouden kannustejärjestelmä, joka korvaa Kemeratuen 1.1.2024.

Kemeratuki2023-10-10T08:09:51+00:00

Kestävän metsätalouden rahoitus tuki. Valtion maksamaa verollista tukea, jota voivat hakea kaikki yksityiset metsänomistajat. Kemeratuki päättyy 31.12.2023

Muistiinpanovelvollisuus2023-10-10T08:09:36+00:00

Metsätalouden tulot ja menot sekä arvonlisäverojen osuudet on kirjattava maksuperusteisesti tositteista metsäverotusta varten.

Maapohja2023-10-10T08:09:21+00:00

Kiinteistöön kuuluva ja käyttötarkoitukseen rajattu maa-alue.

Avoin metsävaratieto2023-10-10T08:09:07+00:00

Suomen metsäkeskuksen tuottamaa kuviokohtaista tietoa metsien puustosta, kasvupaikasta, luontokohteista ja vesiensuojelusta. Avoin metsävaratieto on vapaasti kaikkien käytössä.

Teemakartta2023-10-10T08:08:22+00:00

Teemakartalla voidaan havainnollistaa haluttuja asioita kuten erilaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt, luonnonsuojelualueet, ikäluokat jne.

Kuviokartta2023-10-10T08:08:06+00:00

Kuviokartalla näkyy kiinteistöllä olevat metsäkuviot.

Yleiskartta2023-10-10T08:07:49+00:00

Yleiskartoista näkee pääasiassa alueita ja keskeisiä teitä, niissä on suuri mittakaava. Maastokartta on yleiskarttaa tarkempi.

Metsäkiinteistö2023-10-10T08:07:28+00:00

Metsäkiinteistöön kuuluu karttaan ja maastoon merkittyjen rajojen sisäpuolelle jäävä maa ja vesialueet sekä puusto ja muu kasvillisuus.

Riistametsänhoito/riistametsä2023-10-10T08:07:10+00:00

Riistametsänhoidon tavoitteena on kehittää riistalajien kantoja luomalla talousmetsiin riistalle soveltuva ympäristö niin, että riistalla on ravintoa, suojaa sekä pesintä- ja soidinpaikka.

Ravinnekuormitus2023-10-10T08:06:54+00:00

Valumaveden mukana vesistöön kulkeutuvia ravinnemääriä. Voi aiheuttaa rehevöitymistä. eniten vesistöjä kuormittavat ravinneaineet ovat fosfori ja typpi.

Kiintoaineskuormitus2023-10-10T08:06:38+00:00

Ojista ja muista uomista virtauksen mukaan irtoavaa turvetta tai kivennäismaata, joka aiheuttaa vesien tummumista sekä se voi kerääntyessään peittää pohjakasvillisuutta.

Vesiensuojelu2023-10-10T08:06:23+00:00

Vesiensuojelulla voidaan vähentää metsänkäsittelystä aiheutuvia haittoja vesistöille, eli minimoidaan ravinteiden ja kiintoaineiden huuhtoutuminen. Tämä on tärkeää varsinkin turvemaille. Vesiensuojelun toimenpiteitä ovat esimerkiksi suojavyöhykkeet, ojituksessa käytettävät padot ja kaivuukatkot sekä metsätaloudessa käytettävien kemikaalien käyttö niin, etteivät ne joudu vesistöön.

Piennartie/penkkatie/talvitie2023-10-10T08:05:24+00:00

Metsään tehty ajoura, jolla voidaan ajaa vuodenajasta, tien rakenteesta ja maaperästä riippuen mönkijällä, ajokoneella, tai vaikka tukkirekalla. Piennartie helpottaa puunkorjuuta sekä metsänhoitotöitä. Hyvät kulkuyhteydet parantavat metsäpalstan arvoa.

Ojien perkaus/kunnostusojitus2023-10-10T08:05:05+00:00

Ojitetulla alueella voidaan tehdä vanhojen ojien perkaus tai kaivaa täydennysojia. Näin saadaan alueen vesitalous pidettyä puuston kasvun kannalta oikealla tasolla.

Kylvö2023-10-10T08:04:45+00:00

Metsä uudistetaan kylvämällä siemenet muokattuun maahan joko käsin tai koneellisesti.

Istutus2023-10-10T08:04:26+00:00

Istutuksessa muokattuun maahan laitetaan puun taimia joko käsin tai koneellisesti.

Maanmuokkaus2023-10-10T08:03:37+00:00

Maanpinnan käsittelyä, jolla mahdollistetaan parhaat olosuhteet siemenien itävyydelle ja taimien elinvoimaisuudelle niiden ensimmäisten elinvuosien aikana. Maanmuokkaus vaikuttaa metsikön kasvuun ja kehitykseen pitkälle tulevaisuuteen.

Kasvupaikka ja kasvupaikkatyyppi2023-10-10T08:03:16+00:00

Kasvupaikalla tarkoitetaan metsämaan viljavuutta ja puuntuotantokykyä. Tärkeimmät ympäristötekijät kasvupaikalle ovat maaperä ja ilmasto.

Metsäkuvio2023-10-10T08:02:57+00:00

Tarkoittaa kiinteistöllä olevaa yhtenäistä metsän osaa, jonka puusto ja maaperä on samankaltaista.

Metsänuudistaminen2023-10-10T08:02:17+00:00

Uuden metsän perustaminen luontaisesti tai viljelemällä. Voidaan tarkoittaa päätehakkuuta, jonka jälkeen tehdään uudistamistyöt kuten uudistusalan raivaus, maanmuokkaus ja viljely.

Neulasanalyysi2023-07-06T12:56:39+00:00

Neulasanalyysissä puusta otetaan neulasia, jotka lähetetään analysoitavaksi, jolloin voidaan määrittää mahdollinen ravinnehäiriö. Tiedon pohjalta määritetään lannoituksen tarve.

Ojitettu suometsä2023-07-06T12:56:14+00:00

Suometsällä tarkoitetaan ojitettua turvemaata. Turvemaita on ojitettu vuosien varrella noin 4,7 hehtaaria.

Riistatiheikkö eli suojatiheikkö2023-07-06T12:55:27+00:00

Kuviolle jätetään riistaa varten vaihtelevan kokoista ja monilajista puustoa muutaman puun ryhmästä aariin. Tärkein puulaji tiheikössä on kuusi sillä se suo parhaiten suojaa riistalle.

Säästöpuuryhmä2023-07-06T12:54:52+00:00

Ryhmä eläviä puita, jotka jätetään metsänhoito- ja hakkuutöiden ulkopuolelle. Säästöpuuryhmän puut saavat kasvaa, kuolla ja jäädä lahopuiksi. Säästöpuuryhmiä jätetään keskitetyksi ryhmäksi kuviolle. Säästöpuuryhmä voidaan jättää kuviolle jo taimikkovaiheessa.

Metsänviljely2023-07-06T12:54:22+00:00

Uusi metsäsukupolvi aloitetaan joko istuttamalla taimia tai kylvämällä siemeniä.

Uudistuskypsä metsiä2023-07-06T12:53:55+00:00

Metsä varttunut ja järeytynyt niin, että metsänomistaja saa enemmän hyötyä metsän uudistamisesta kuin sen kasvattamisesta. Yleensä metsän ikä tällöin on noin 60–100 vuotta ja rinnankorkeusläpimitta on noin 24-30 cm kohteesta ja puulajista riippuen.

Tasaikäisrakenteinen metsä2023-07-06T12:53:23+00:00

Metsä kasvatetaan samaikäisrakenteisena taimesta päätehakkuuseen. Metsää harvennetaan tietyin väliajoin.

Tukkipuu2023-07-06T12:52:55+00:00

Puun paksuin tyviosa, josta yleensä tehdään sahatavaraa. Tukilla on mitta ja laatuvaatimukset, jos nämä ei täyty niin silloin puu menee kuitupuuksi.

Kuitupuu2023-07-06T12:52:16+00:00

Kuitupuuta on kaikki puu, joka ei täytä laadultaan tai mitoiltaan tukkipuun vaatimuksia. Kuitupuullakin on minimi-mittavaatimukset, jos ne ei täyty silloin on kyse yleensä energiapuusta. Kuitua käytetään yleensä selluloosan raaka-aineena.

Energiapuu2023-07-06T12:51:42+00:00

Energiapuuta on karsittu rankapuu, karsimaton kokopuu, latvusmassa ja kannot eli kaikki metsästä korjattava biomassa. Sitä voidaan kerätä hoidetusta ja hoitamattomasta metsästä.

Kasvatushakkuu2023-07-06T12:51:02+00:00

Kasvatushakkuussa korjataan kuitu- ja tukkipuuta, jolloin jäljellejäävällä puustolla on enemmän tilaa, valoa ja ravinteita saavuttaakseen parhaan mahdollisen kasvupotentiaalin.

Leimikko2023-07-06T12:47:45+00:00

Hakkuualue, jolle hakkuu on suunniteltu.

Go to Top